Naša zodpovednosť

Hodnota pre akcionárov

V obchodnom živote pôsobíme efektívne a ziskovo v súlade s trhovými princípmi tak, aby sme chránili záujmy našich akcionárov. Naše aktivity vnímame ako prvky podnikateľského portfólia, ktorých hodnota sa neustále znásobuje.

Spokojnosť zákazníka

Spokojnosť zákazníkov dosahujeme vďaka širokej škále hodnotných produktov a služieb, ktoré slúžia na pokrytie rôznych potrieb, ako aj prostredníctvom vyvíjania moderných obchodných postupov.

Zodpovednosť voči spoločnosti

Naše obchodné aktivity vykonávame so zmyslom pre zodpovednosť voči spoločnosti, a preto aj maximálnou mierou podporujeme miestne komunity pri dosahovaní ich cieľov.

Zodpovednosť voči zamestnancom

Výkon a snahu našich zamestnancov oceňujeme spravodlivými a konkurencieschopnými platmi. Vytvárame tak inšpiratívne prostredie na rozvoj a zúročenie ľudského talentu.

Zdravie, bezpečnosť, ochrana životného prostredia a kvalita v centre záujmu

V súlade s našim záväzkom dosiahnuť udržateľný rozvoj sa usilujeme zabezpečiť, aby naše výrobné postupy, fungovanie na pracovisku, produkty a služby nemali negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Vytváraním bezpečných pracovných podmienok a neustálym obmedzovaním nášho vplyvu na životné prostredie znižujeme zdravotné, bezpečnostné a ekologické riziká súvisiace s našimi aktivitami. S náležitou svedomitosťou chránime i zdravie našich zamestnancov. V neposlednom rade je jedným z našich hlavných cieľov výkon obchodnej činnosti s dôrazom na kvalitu.

code-of-ethics2.jpg

Riadenie nášho podniku

Zákaz neoprávneného zvýhodňovania

V obchodnom živote dodržujeme princípy férovosti a bezúhonnosti a to isté očakávame aj od našich obchodných partnerov. Verejne preto odsudzujeme každú ponuku či akceptovanie neoprávneného zvýhodňovania a nepodporujeme ponúkanie či prijímanie darov.

Transparentnosť

Svoje transakcie vykonávame, evidujeme a pravidelne kontrolujeme v súlade s medzinárodnými normami s cieľom dosiahnuť optimálne fungovanie, ako aj v súlade so všetkými zákonnými ustanoveniami a pevnými vnútornými pravidlami.

Presadzovanie práv

Obchodné aktivity vykonávame seriózne a v dobrej viere, v duchu príslušných zákonov a predpisov danej krajiny, využívajúc výlučne zákonné prostriedky. Hoci svojim zamestnancom nezakazujeme politickú angažovanosť, nesmú pri takýchto aktivitách využívať meno spoločnosti MET, ani konať proti záujmom Skupiny MET. 

Ochrana a poskytovanie informácií

Ochotne vyhovieme každej oprávnenej žiadosti o informácie o našej firme zo strany spoločnosti či našich zákazníkov. Považujeme však za našu povinnosť chrániť tajné a dôverné informácie získané od zákazníkov, našich vlastných zamestnancov a obchodných partnerov.

code-of-ethics-2.jpg

Ochrana obchodných záujmov a majetku spoločnosti

Konflikt záujmov

Od zamestnancov vyžadujeme, aby sa vyhýbali konfliktom záujmov medzi ich osobnými finančnými záujmami a pozíciou, ktorú v spoločnosti zastávajú.

Zneužitie dôverných informácii pri obchodovaní s akciami a v poradenstve 

Veríme vo férový trh s verejným obchodovaním s akciami. Zneužitie dôverných informácií pri obchodovaní s akciami zakazuje trestný zákon všetkých krajín, v ktorých naša spoločnosť pôsobí. V tomto ohľade vyžadujeme nielen stopercentné dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ale aj vyhýbanie sa každému náznaku zneužitia dôverných informácii pri obchodovaní s akciami a v poradenstve.

Zároveň však nechceme obmedzovať právo našich zamestnancov robiť výhodné súkromné investičné rozhodnutia, ani právo spoločností zákonne zverejňovať a využívať interné informácie v rámci svojich bežných obchodných aktivít.

Ochrana duševného vlastníctva

Kľúčovým zámerom Skupiny MET je vytvoriť, ochraňovať a udržovať svoje právo týkajúce sa významných prvkov nášho duševného vlastníctva a využívať ich zodpovedným spôsobom. Okrem ochrany nášho vlastného duševného vlastníctva rovnako rešpektujeme právo iných na duševné vlastníctvo.

Vnútorné pravidlá spoločnosti

Boj proti diskriminácii

V Skupine MET sú prísne zakázané všetky formy diskriminácie. Naši zamestnanci pochádzajú z rôznych krajín; podporujeme kultúrnu rôznorodosť a budovanie medzinárodného tímu.

Právo na informácie a vlastný názor

Naším záväzkom je dodržiavať všetky zákony a právne predpisy týkajúce sa zamestnávania a fungovania orgánov na presadzovanie záujmov. V duchu Európskej sociálnej charty rešpektujeme právo zamestnancov a orgánov zastupujúcich ich záujmy pravidelne dostávať transparentné informácie o hospodárskom a finančnom stave Skupiny MET i právo vyjadriť svoj názor, a to predovšetkým ohľadne návrhov, ktoré majú podstatný vplyv na situáciu v zamestnaní.